általános szerződési feltételek

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

I. Általános információk

I.1. Szervező adatai

Szervezet neve: Honvédsul Egyesület

Elnök: Kovács Zsuzsanna

Székhely: 4517 Gégény Rákóczi út 122.

Adószám: 18628711-1-15

Telefonszám: +3670/576-9899 

E-mail: [email protected]

Honlap: www.honvedsuli.com

Postacím: 4517 Gégény Rákóczi út 122.

I. Az ÁSZF célja, tárgya, személyi és időbeli hatálya

1. Az ÁSZF célja azoknak az általános feltételeknek a rögzítése, melyek részévé válnak a Szervező és a Szervező által működtetett Táborok résztvevői a Táborozók, illetve törvényes képviselőik között létrejött jogviszonyoknak.

2. Az ÁSZF tárgyi hatálya Szervezőnek a jelen ÁSZF alapján nyújtott táboroztatások, szervezésére és lebonyolítására terjed ki.

3. Az ÁSZF személyi hatálya alá tartoznak: a Szervező, a Táborozó és a Táborozó törvényes képviselői.

4. Az ÁSZF és annak esetleges módosításai a Szervező honlapján (www.honvedsuli.com) történő – a honlapra történő felhelyezés időpontját is tartalmazó – kihirdetéssel lépnek hatályba. A módosítások nem érintik a korábbi (módosítást megelőző) ÁSZF hatálya alatt megkötött ügyletek tartalmát.


II. A jelentkezés menete, szerződéskötés

1. A Szervező a nyári évi iskolaszüneti időszakában szervezi a Lake Camp és a Jungle Camp táborait, melynek programjában részvételi lehetőséget biztosít a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételeknek megfelelő Táborozók számára.

2. A részvétel előfeltételei:

a, a Lake Camp legalább 10. életévüket betöltött és 18 évesnél nem idősebb, és a Jungle Camp legalább 13. életévüket betöltött és 18 évesnél nem idősebb megfelelő egészségi állapotban lévő Táborozók vehetnek részt, melyről a szülő/gondviselő nyilatkozik a táborba érkezéskor formanyomtatványon.

b, a táborozási díj maradéktalan befizetése.

c, A Szervező és a Táborozó, illetve törvényes képviselői közötti jogviszony – Szerződés – a Szervező honlapján megtalálható jelentkezési lap kitöltésével, valamint a jelentkezésnek a Szervező részéről történő elfogadásával jön létre. A jelentkezési lap kitöltésével a Táborozó, illetve törvényes képviselője tanúsítja az ÁSZF megismerését és elfogadását.

A jelentkezés kizárólag online történik a Regisztrációs lap kitöltésével az alábbi linken: https://docs.google.com/forms/d/118-ojbtee_Jp7HuQeVFF9dLbLNp6pb3GdxORAr0Xf-s/viewform?fbclid=IwAR2MCy-k0rAJjxAnDB8fL64cjYaCbg28hOmjYBf9lRBRgpR_dr9gxtozWMI&edit_requested=true


Az érvényes jelentkezés teljes menete:

1.    A regisztrációs űrlap kitöltése, ÁSZF elfogadása.

2.    Válaszként a Szervezőtől elektronikusan az űrlapban megjelölt e-mail címre kiküldésre kerül egy „Hogyan tovább” levél (regisztráció beérkezésétől számított 8 napon belül), mely tartalmazza a regisztrációs részleteket, fizetésre vonatkozó információkat, valamint a tábor lemondásának részletes feltételeit, díj visszafizetésének lehetőségeit. (1. e-mail)

3.    A részvételi díj befizetése, kizárólag utalással történik.

o   az utaláshoz szükséges információkat (bankszámlaszám, kedvezményezett, A közlemény) egy visszaigazoló e-mailben, konkrétan a „Hogyan tovább” levélben kapja meg a jelentkező. (1. e-mail)

4.    A díj beérkezését minden hét vasárnapján igazolja vissza a 2. e-mailben a Szervező a jelentkezést beadó Szülőnek.

5.   A Szervező a jelentkezés végleges elfogadását elektronikusan (3. e-mail) igazolja vissza, egy az adott turnusra vonatkozó részletes információkkal ellátott levélben, mely telefonos elérhetőségeket is magában foglal kérdés esetén. Valamint csatolásra kerülnek a szükséges Szülői Nyilatkozatok egy 10 oldalas dokumentum formájában.

6.    Táborjegy érvényesítése:

A táborba való beérkezéskor a 3. válasz e-mailben küldött Szülői nyilatkozatot kitöltve - aláírva a tábor regisztrációs pontján szükséges leadni. A 10 oldalas dokumentum, magába foglalja az egészségügyi, hazaszállítási, részvételi, kép és hangfelvételről szóló nyilatkozatokat. Ezt követően megkapja a gyermek a táborjegyet, ami egy notesz lesz, mely végleg a Táborozó tulajdona lesz. A notesz átvételével a táborjegy érvényesítésre kerül.

III. A felek jogai és kötelezettségei

1. Szervező köteles a Honlapján meghirdetett szolgáltatást teljesíteni.

2. Törvényes képviselő jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Szervező nem teljesíti a vállalt szolgáltatást.

3. A Szervező jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani és a szolgáltatások nyújtását megtagadni, amennyiben:

a, Táborozó a házirendet súlyosan megszegi;

b, Táborozó fenyegető, sértő vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít;

4. Táborozó köteles követni a táborozás során neki adott utasításokat. Az ezen utasítások betartásának elmulasztásából fakadó sérülésért, vagyoni és nem vagyoni károkért a Táborozó, illetve Törvényes képviselője felelős.

5. A táborok során használt eszközök és helyiségek, helyszínek nem rendeltetésszerű használatából eredő károkat a kárt okozó Táborozó Törvényes képviselője köteles megtéríteni. Több Táborozó által közösen okozott ilyen kárért az érintett Törvényes képviselők egyetemlegesen felelnek.

6. Szervező jogosult a táborokon szolgáltatásait igazoló és marketing célok felhasználásra kerülő fotókat és videó felvételeket készíteni. Kivételt képez, amennyiben a törvényes képviselő a Szülői nyilatkozaton belül erről másképp nem nyilatkozik.

7. A Tábor a meghirdetett időpontokban egy hetes időtartamokban kerülnek megszervezésre, az alábbi napirend szerint:

5:50 Ébresztő

 • reggeli torna
 • tisztálkodás
 • körletrendezés
 • felszerelés- és sátorrend ellenőrzés
 • reggeli

7:50 Sorakozó

 • foglalkozások

12:00 Szieszta

 • ebéd
 • kötelező pihenő

13:50 Sorakozó

 • foglalkozások

18:00 Irányított szabadidő

 • csoportfoglalkozások, élményprogramok
 • tisztálkodás
 • vacsora

20:00 Egyéni szabadidő

 • tábortűz,
 • telefonálási lehetőség
 • kantin, játék

22:00 Takarodó

 • kapuzárás, éjszakai nyugvási időszak

A Szervező fenntartja a jogát, hogy a jelen pontban megjelölt programot módosítsa (szabad kapacitás, időjárás stb. függvényében).

TURNUSOK IDŐTARTAMA:

 • minden turnus vasárnap 16:00-19:00 óra közötti beérkezéssel kezdődik,
 • szombaton 10:00 órakor kezdődő táborzáró rendezvénnyel ér véget.

8. A 7. pontban megjelölt érkezési időben a Törvényes képviselő a Táborozót a Tábor programjainak megfelelő öltözetben a Tábor képviselőjének átadja, és a Tábor heti programjának befejezésekor, a 8. pontban megjelölt időben átveszi. A Törvényes képviselő köteles legkésőbb 11:30-kor elvinni a Táborozót a Táborból.

9. A Törvényes képviselő tudomásul veszi, hogy a Tábor programja magyar nyelven folyik.

10. A Táborozók felügyeletével kapcsolatosan a Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy 10 fő Táborozóhoz 1 fő kísérőt biztosít.

11. A Törvényes képviselő kötelezettséget vállal arra, hogy a Tábor első napján a regisztrációs pontnál 3 napnál nem régebbi Törvényes képviselői egészségügyi nyilatkozattal, vagy orvosi igazolással bizonyítja annak tényét, hogy a Táborozó a táborozásnak megfelelő egészségügyi állapotban van. A Törvényes képviselő tudomásul veszi, hogy a Szervező nem vállalja az egyedi gondoskodást, illetve folyamatos felügyeletet igénylő Táborozók táboroztatását. Amennyiben a jelen pontban foglalt kérdésekben a Törvényes képviselő előzetesen nem, vagy nem teljeskörűen, illetve a valóságnak nem megfelelően tájékoztatja a Szervezőt, azt semmiféle felelősség nem terheli.

12. Amennyiben a Tábor ideje alatt a résztvevő Táborozó megbetegszik, a Törvényes képviselő köteles ennek tényéről a Tábor képviselőjét haladéktalanul értesíteni és a Táborozót kiemelni és annak teljes gyógyulásáig a Táborba nem viheti. Amennyiben a Táborozónak a Tábor programja alatti felügyeletét ellátó személy a Táborozó megbetegedését észleli, a Szervező haladéktalanul értesíti a Törvényes képviselőt, aki köteles a Táborozót a Táborból elvinni. Megkezdett turnus esetén a betegség miatt kimaradt napok pótlására, pénz vissza fizetésre nincs lehetőség.

Amennyiben a Táborozó betegség miatt nem tudja megkezdeni a táborozást és ezt a Törvényes képviselő a tárgyhét előtti pénteken 12:00 óráig írásban jelzi, a Szervező lehetőséget biztosít egy későbbi turnusban való részvételre, amennyiben a szabad férőhely kapacitás azt engedi.

13. A Szervező a Táborozó felügyeletéért felelősséget vállal, amely azonban nem terjed ki olyan esetekre, melyek a felügyelet körén kívül esnek (pl.: saját ruhájának szakadása stb.) vagy olyan esetekre, amikor a Táborozó az őt felügyelő szakalkalmazott utasításait megtagadja. A Törvényes képviselő tudomásul veszi, hogy a Szervező a Táborozó által a Táborba hozott eszközökért, értékekért nem vállal felelősséget (pl. mobiltelefon, fényképezőgép, játék stb.)

14. Mind a Táborozó, mind a Törvényes képviselő köteles betartani a nyári táborra vonatkozó szabályokat és a tábor munkatársainak utasításait.

15. Programokról hasznos információ:

A tábor nem „gyermekmegőrző” jelleggel működik. Megfelelő mennyiségű és minőségű pihenő időt biztosítva van a táborozók számára, (az időjárásra való tekintettel is) azonban a programok katonai jellegűek. A Táborozó mozogni fog, szerteágazó sokféle hasznos „ismeretanyaggal” találkozik majd, amit maga is a valóságban kipróbálhat biztonságos körülmények között. A tábor célja, hogy valós információkkal szolgáljon a katonai élettel kapcsolatban (nem idealizált, hamis képet alakítson ki magában a gyermek a katonákkal kapcsolatban) az életkori sajátosságok figyelembevételével. A Táborozó jó értelemben el fog fáradni, mind testileg, mind szellemileg képernyő nélkül is, megismerkedve a tábori, illetve a katonai élet sajátosságaival. A programok tematikusan egymásra épülnek, folyamatosan egyre intenzívebbek lesznek, hogy a misszióra kiteljesedhessen a felkészültségük. Szabad döntési joguk van, azaz, ha úgy dönt a Táborozó, hogy az adott programot kihagyja lehetősége lesz rá, ez egy gyermek tábor.

Telefon+kütyükre való szabályozás:

A telefont egyéb elektronikai hírközlő eszközöket felcímkézve az erre a célra fenntartott helyen kerülnek tárolásra töltési lehetőség biztosításával a tábor ideje alatt. A telefon biztonsága érdekében szükséges ez az intézkedés (elhagyás, vízbe esés, sérülés stb..). Hétfő, kedd, szerda, péntek 20:00-20:30-ig, hozzáférést biztosítunk a készülékekhez és ez idő alatt használhatják azt a Táborozók térerő függvényében, csütörtökön telefonálási lehetőség NINCS, mivel a táborozók táboron kívül tartózkodnak. A tábor központi telefonszámán (táborvezető: +3670/344-6204) napközben is kérhetnek felvilágosítást a Táborozóról. Amennyiben a szám nem kapcsolható úgy SMS-t írhatnak a Táborozó törvényes képviselői, a Szervezők visszahívást fognak kezdeményezni! Nem a kapcsolattartást blokkolják a Szervezők, annak a lehetőségét mindenképpen biztosítják a nap bármelyik percében, kizárólag a telefon sérülésének, elhagyásának eshetőségét szükséges kiküszöbölni.

IV. A szolgáltatás díja, a fizetés menete

1. A Szolgáltatás díja a https://www.honvedsuli.com/nyari-taborok/ menüpontban került feltüntetésre. A regisztrációs lap elküldését követően egy „Hogyan tovább” levél részletes leírásában is feltünteti a tábor díját.

2. A Jelentkezési lap kitöltését követően a Szervező e-mail útján megküldi a Törvényes képviselő részére a „Hogyan tovább” válasz e-mailt (1.e-mail), amely tartalmazza a pontos fizetési határidőt és a fizetési lehetőségekre vonatkozó pontos tudnivalókat.

3. A Törvényes képviselő vállalja, hogy a Táborban való részvétel díját a „Hogyan tovább” válasz e-mailben meghatározott határnapig (küldés napjától 8 napon belül) –  a táborjegy teljes árát, vagy annak az 50%-át, mint hely foglalást, de a teljes árat legkésőbb a kiválasztott turnus indulása előtt 10 munkanappal – átutalja az alábbi bankszámlaszámra: OTP: 11744003-20965640; Külföldről történő utalás esetén (Honvédsuli Egyesület, IBAN: HU80117440032096564000000000 SWIFT: OTPVHUHB 1051 Budapest, Nádor utca 16.)  Név: Honvédsuli Egyesület; Közlemény: Regisztrációs kód és a táborozó neve.

A befizetés amennyiben nem történik meg, úgy „Emlékeztető” levél kerül kiküldésre, amennyiben erre a levélre nem érkezik, 24 órán belül reakció úgy a regisztráció törlésre kerül.

4. A részvételi díjat átutalással vagy személyes bankfióki befizetéssel lehet megfizetni a fenti bankszámlaszámra. A bankfiókban történő személyes befizetés, illetve az átutalás során a közlemény rovatában fel kell tüntetni a jelentkezés visszaigazolásában szereplő regisztrációs kódot és a gyermek nevét. Az ennek elmulasztásából vagy a közlemény hibás feltüntetéséből eredő károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal, a károkat és a többletköltségeket a jelentkező viseli.

5. A számla kiállítása minden esetben a tábor utolsó napjától, azaz a teljesítéstől számított 8 napon belül történik meg, mely Pénzügyi teljesítést nem igényel megjegyzéssel van ellátva. Valamint e-mailben kerül továbbításra az adott turnusban készült fotók drive linkjével.

A tábor díja

A részvétel díja 55.000 Ft/fő/turnus; 1 turnus 7 nap 6 éjszaka. A díj, a kiválasztott tábor teljes időtartamára fizetendő. A részvételi díj tartalmazza a szállást, az élelmezési ellátást, nonstop egészségügyi/pedagógiai felügyeletet, a Szervező által a tábor idejére biztosított ruházatot, felszerelést a programokat. Kedvezmények igénybevételre van lehetőség, mely részletes leírást a weboldal tartalmazza. A különböző kedvezmények minden esetben összegszerű kedvezményt jelentenek. A kedvezmény összege 5.000 Ft Családi, Bajtársi, Trianon kedvezmény. Amennyiben jogosult a kedvezmény igénybevételére a Táborozó, úgy a tábor teljes összegéből levonásra kerül, azaz a tábordíja 50.000 forintban fog realizálódni, melyről a „Hogyan tovább” levélben fog a törvényes képviselő tájékoztatást kapni. A kedvezmény megjelölése kizárólag a Regisztrációs lapon történik.

A teljes befizetés végső határnapja: 2024. május 30.-án 24:00 óra. (Eddig az időpontig van lehetőség a fennmaradó táborbelépőjegy árát befizetni.) A teljes összeg beérkezése után válik a regisztráció véglegessé. Vagy amennyiben a határnapot követően még van szabad táborhely és a regisztrációs folyamat még érvényben van, úgy a „Hogyan tovább” e-mailben megjelölt 8 napon belüli fizetési határidő van érvényben, de legkésőbb a turnus megkezdése előtt 10 nappal.

V. Lemondás, módosítás

1. A Szervező lehetőséget biztosít a Törvényes képviselő számára, hogy a részvételi szándékát módosítsa, a Táborban történő részvételt lemondja. A megállapodás lemondása, illetve módosítása az alábbiak szerint történhet:

Lemondási feltételek:

1, amennyiben a Szülő 2024. május 30-án 24:00 óráig lemondja a Táborozó részvételét, a Szervező az addig befizetett Tábor díjának, a 100%-át visszafizeti a Törvényes Képviselőnek. Amennyiben a lemondási szándékot a Törvényes Képviselő fenti időpontnál később jelzi, a Szervezőt a Tábor teljes díja megilleti. A Szervező jogosult ezen feltételektől méltányossági alapon eltérni. Amennyiben 2024. május 30-a utáni regisztrációs táborhely kerül lemondásra, azt legkésőbb a turnus megkezdése előtti 10 napon belül teheti meg, amennyiben azt átlépi úgy a Szervezőt a Tábor teljes díja megilleti. Egyéb és előre nem látható okok esetében a befizetett összeget a Szervezőnek nem áll módjába visszafizetni.

2, ha valamilyen okból kifolyólag az adott turnus nem kerül megrendezésre. Pl.: a turnusra jelentkezők létszáma nem éri el a 16 főt 2024. május 30.-án 24:00 óráig. Ebben az esetben, amennyiben megfelel a Táborozónak, felajánlásra kerül egy hely egy másik turnusba, vagy a tábordíja 100%-ban visszatérítésre kerül.

3. Amennyiben a táborjegy 50%-a került befizetésre, azonban a határnapig nem történik írásban meg a tábor lemondása, de legkésőbb a turnus megkezdése előtti 10 nappal nem történik meg a teljes tábor jegy utalása, vagy annak lemondása úgy a befizetett összeget a Szervezőnek nem áll módjába visszafizetni, a megfelelő határidőn belül közölt információk hiányban.

A táborjegy helyszínen való érvényesítése után nincs tábordíj visszatérítési lehetőség, mivel a táborjegy felhasználásra került. (pl., ha a turnus megszakításra kerül akár egészségügyi okokból, vagy önként távozik a Táborozó, esetleg a Táborozó fegyelemsértést követ el, amely a táborból való kizárását vonja maga után)

Módosítási feltételek, amennyiben szabad táborhely rendelkezésre áll: az időpont módosítása a kiválasztott turnus kezdőnapját megelőző szerda 12:00 óráig díjtalan, a megjelölt időpont után a Szervező 3.000 Ft ügyintézési díjat jogosult felszámítani. A felek megállapodnak abban, hogy lemondásként, módosításként kizárólag írásos (levélben vagy e-mailben küldött) értesítést fogadnak el.

VI. Panaszkezelés

1. Amennyiben a felhasználónak a nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban panasza van, úgy azt postai levél útján a Szervező Honvédsuli Egyesület 4517 Gégény Rákóczi út 122. szám alatti székhelyére jelentheti be.

2. Szervező a panaszt kivizsgálja és annak eredményéről legkésőbb 30 napon belül tájékoztatja a Panasztevőt. Amennyiben a Panasztevő a panasz kezelésével nem elégedett, úgy békéltető testülethez fordulhat.

3. A békéltető testület eljárásának feltétele, hogy a Panasztevő megkísérelje rendezni a vitát közvetlenül a Szervezővel, ennek eredménytelensége esetén lehet igénybe venni a békéltetést.

A testület hatáskörébe tartoznak a szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos fogyasztói jogviták. A jogvita esetén a Szervező székhelye szerint illetékes békéltető testület, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései alapján:

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Békéltető Testület:

A Békéltető Testület székhelye:

4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

E-mail cím: [email protected]

4. A Felek a szerződésből eredő jogvitájukat egymás közötti egyeztetéssel békés úton törekszenek megoldani. Amennyiben a jogvita rendezése bíróságon kívül nem vezet eredményre, úgy a Felek kikötik a Szervező székhelye szerint illetékes, az ügyre hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét.


VII. Záró rendelkezések

1. Szervező a személyes adatok kezelését az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltak szerint végzi, mely honlapján Adatvédelmi Tájékoztató címen érhető el.

2. A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, illetve a vonatkozó egyéb magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

3. Jelen Általános Szerződési Feltételek 2024. február 15.-től lépnek érvénybe.